Архів новин

« Березень 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

НУОУ

Стан розвитку університету

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського належить до сфери управління Міністерства оборони України.

Діяльність Університету здійснюється відповідно до Статуту.
Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 22 червня      2004 року, протокол № 51 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004 № 558), Університет визнано акредитованим за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія РД-ІУ № 1123054 від 26.02.2013).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 № 610 Університет внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів України № 11-Д-758 від 19.05.2010).
Університет має: 
ліцензію Міністерства освіти і науки (серія АЕ № 270232 від 10.04.2013. Термін дії ліцензії за відповідними спеціальностями: 1 липня 2014 року –          1 липня 2022 року;
ліцензію на надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації офіцерського складу та державних службовців Збройних Сил України за базовими напрямами (спеціальностями) (серія АЕ № 270232 від 10.04.2013, термін дії – до 01.07.2014);
ліцензію на надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу (серія АЕ № 270232 від 10.04.2013, термін дії – до 01.07.2014);
ліцензію на надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) (серія АЕ № 270232 від 10.04.2013, термін дії – до 26.12.2016).
В Університеті створено упорядковану систему надання освітніх послуг відповідно до державних стандартів вищої освіти України. Навчання в Університеті побудовано на основі найсучасніших світових поглядів на теорію і практику воєнного мистецтва. Удосконаленню змісту навчання в Університеті сприяло подальше впровадження модульної системи організації навчального процесу, оновлення навчально-методичного забезпечення. Розроблено та впроваджено програми наскрізного практичного навчання для магістрів, реалізовано сучасні форми вивчення навчальних дисциплін.
Інформаційне забезпечення дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” здійснюється в основному за рахунок підручників і навчальних посібників, виданих в Університеті.
Забезпеченість слухачів підручниками та навчальними посібниками за всіма навчальними дисциплінами становить 100%.
Для забезпечення навчально-виховного процесу в Університеті працює бібліотека, яка має загальний, навчальний і секретний фонди та налічує близько 370 тис. примірників навчальних та художніх видань.
Для підвищення оперативності доступу до інформаційних ресурсів у бібліотеці Університету створено єдину електронну навчальну базу даних (електронну бібліотеку) та електронний каталог літератури, який налічує понад 50 тис. записів. Працюють дві читальні зали, які повністю забезпечені періодичними фаховими виданнями.
Для надання можливості науковим і науково-педагогічним працівникам та слухачам використовувати сучасний інформаційний ресурс, наукові і практичні досягнення передових країн світу в навчальній роботі, науковій та науково-технічній діяльності в Університеті вирішене питання доступу до всесвітньої глобальної мережі Інтернет та АСУ “Дніпро” Збройних Сил України.
Впроваджено сучасні програми підвищення кваліфікації державних службовців І–VIІ рівнів та військовослужбовців Збройних Сил України.
Надалі діяльність Університету потрібно спрямовувати на удосконалення роботи щодо формування контингенту слухачів, поліпшення їх практичної підготовки на міжвидовій основі за міжвидовим принципом, трансформацію навчально-виховного процесу відповідно до вимог Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, Програми реформування військової освіти на період до 2017 року, Системи оперативних стандартів Збройних Сил України.
Наукова і науково-технічна діяльність Університету здійснюється відповідно до визначених керівними документами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України напрямів, розвиток яких забезпечують створені в Університеті науково-методичні центри, Центр воєнно-стратегічних досліджень, науково-дослідні лабораторії та наукові групи.
Наукова і науково-технічна діяльність є одним з основних видів діяльності Університету, спрямована на вирішення проблем забезпечення обороноздатності України, розвиток воєнної науки та є головним засобом досягнення високої якості підготовки військових фахівців.
Необхідною умовою інноваційного розвитку Університету є перетворення наукової діяльності в одну з пріоритетних галузей. Наукові дослідження і технології визначають якість освіти, забезпечують оновлення освітніх стандартів, планів і програм, навчально-методичного забезпечення та їх відповідність вимогам сучасності.
Головними завданнями наукової і науково-технічної діяльності Університету є:
дослідження актуальних проблем національної безпеки України у воєнній сфері;
участь у розробленні концептуальних документів з питань оборони держави та розвитку Збройних Сил України;
дослідження форм та способів підготовки, застосування і забезпечення Збройних Сил України;
дослідження актуальних проблем розвитку систем військової освіти та науки Збройних Сил України;
науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу Університету.
Наукова і науково-технічна діяльність організовується та здійснюється за такими основними її видами:
виконання науково-дослідних робіт;
проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки військ, а також у ході їх повсякденної діяльності;
підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
проведення науково-технічної експертизи;
розроблення наукових праць (монографій, словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, рецензій, відзивів, висновків тощо);
наукове супроводження розроблення проектів статутних, нормативно-правових i нормативно-технічних документів, науково-методичних матеріалів;
підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах;
винахідницька та раціоналізаторська робота;
наукова робота слухачів;
інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів і науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України.
В Університеті функціонує три спеціалізовані вчені ради з правом проведення захисту докторських та кандидатських дисертацій в галузі військових, технічних та історичних наук.
Наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в Університеті готують у докторантурі та ад’юнктурі, а також шляхом самостійної, поза докторантурою або ад’юнктурою, роботою над докторською або кандидатською дисертацією.
Університет є співорганізатором та активним учасником науково-навчального комплексу, який забезпечує впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.
Науково-дослідні розробки Університету впроваджуються у діяльність Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших установ, військових частин, організацій та підприємств Збройних Сил України. Результати наукових досліджень апробовано на численних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, опубліковано у монографіях і наукових статтях.
В Університеті створено умови для наукової творчості слухачів, працюють наукові гуртки слухачів.
Надалі передбачено розвиток наукових шкіл, підвищення рівня фундаментальних досліджень і прикладних розробок, посилення дослідницького компонента в навчальних програмах.
Домінантною умовою реалізації інноваційного вектора розвитку Університету є його кадрова політика.
Науково-педагогічний склад Університету характеризується значною часткою осіб, які мають наукові ступені докторів і кандидатів наук. Випускаючі кафедри очолюють провідні науковці – доктори наук, професори.
Кадрова робота із заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету здійснюється на конкурсних засадах і відповідно до вимог Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військово-навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20.08.2001            № 285/602, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.09.2001                № 792/5983.
До навчального процесу активно залучається керівний склад Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, провідні вчені науково-дослідних установ Міністерства оборони України, провідні фахівці вищих військових навчальних закладів України.
Університет має ефективну систему стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Для поліпшення якісної характеристики науково-педагогічних працівників сплановано поступове збільшення частки працівників з науковими ступенями та вченими званнями.
В Університеті ведеться послідовна цілеспрямована діяльність щодо інтеграції в міжнародне військове освітнє співтовариство: навчальний заклад співпрацює майже з 20 вищими навчальними закладами США, Німеччини, Великобританії, Італії, Росії, Норвегії, Казахстану, Туркменістану тощо.
В Університеті започатковано і щорічно проводяться міжнародні тижні, у ході яких відбувається обмін досвідом підготовки військових фахівців, вивчення процедур та оперативних стандартів України й інших держав.
Для входження в європейський простір передбачено подальше впровадження європейських норм і стандартів в організацію науково-дослідної та навчальної роботи, поширення власних здобутків у цій сфері за кордоном, сприяння інтеграції у міжнародну спільноту вищих навчальних закладів і розширення обміну інформацією із зарубіжними партнерами.
У процесі інформаційного забезпечення наукової та навчальної діяльності керівництво Університету особливу увагу приділяє розвитку бібліотеки, запровадженню прогресивних форм і методів її роботи для якісного забезпечення навчально-виховного процесу.
Для своєчасного та диференційованого забезпечення необхідною інформацією навчального процесу та наукової і науково-технічної діяльності в Університеті створені та постійно поповнюються електронні каталоги і цифрові бібліотеки, у яких зберігаються навчально-методичні матеріали (конспекти лекцій, програми дисциплін, навчальні посібники, тестові завдання тощо), які надходять на електронних носіях чи до яких забезпечено дистанційний доступ.
Для інтеграції усіх програмно-технічних комплексів (системи підтримки прийняття управлінських рішень, управління якістю, інформаційно-бібліотечного забезпечення, управління навчальним процесом, науковими дослідженнями, людськими ресурсами, інформаційними потоками та документами) планується створити систему автоматизації управління Університетом.
Потреби у випуску навчально-наукової та навчально-методичної літератури, збірників наукових праць, періодичних видань, а також іміджевої продукції забезпечують редакційно-видавничий відділ та друкарня Університету.
В Університеті відбувається поступальний розвиток функціональної та матеріально-технічної інфраструктури видавництва.
Для підвищення якості навчального процесу та підтвердження статусу Університету як навчального закладу найвищого рівня акредитації передбачено систематичне розроблення та видання базових підручників, навчальних посібників для профільних дисциплін з усіх спеціальностей.
Слухачі багато часу приділяють заняттям з фізичної підготовки та спорту, досягаючи високих результатів. Серед слухачів та постійного складу Університету є кандидати і майстри спорту з футболу, тенісу, волейболу, гирьового спорту, військового багатоборства тощо; переможці і призери Збройних Сил України.
Слухачі Університету беруть активну участь у вшануванні пам’яті ветеранів Великої Вітчизняної війни, пропаганді здорового способу життя та патріотичному вихованні молоді.
Надалі для сприяння особистісному розвитку та розкриттю творчого, інтелектуального потенціалу планується продовжити формування у слухачів готовності до навчання протягом усього життя, професійної компетентності, активної громадянської позиції, соціальної відповідальності,   мобільності, національної ідентичності, інноваційної культури.
В Університеті створений та працює сектор зв’язків із засобами масової інформації, який забезпечує формування позитивного іміджу навчального закладу на вітчизняному ринку освітніх послуг. Університет плідно працює з представниками військових і цивільних засобів масової інформації на місцевому, регіональному та державному рівнях.
Висвітлення усіх подій, які відбуваються в Університеті та його структурних підрозділах, забезпечується також і своєчасним наповненням WEB-сайта Університету.
Для забезпечення позитивного сприйняття Університету як навчального закладу нової формації передбачено створення у закладі розвиненої мережі іміджевої підтримки усіх інноваційних розробок та ініціатив.
Матеріальна база Університету являє собою сучасний комплекс навчальних корпусів, спортивних залів та відкритих спортивних майданчиків, навчальних командних пунктів, гуртожитків для слухачів і постійного складу Університету, який забезпечує належні умови для навчання слухачів та організації діяльності наукових і науково-педагогічних працівників.
Для реалізації практичної складової навчання створені та діють центр імітаційного моделювання, навчальні командні пункти. Для удосконалення польової виучки використовується польова навчально-матеріальна база навчального центру Університету. Кількість комп’ютерної техніки – понад 1200 персональних обчислювальних машин.
Пріоритетом розвитку матеріальної бази Університету є подальший розвиток та підтримання житлового фонду, матеріально-технічної бази структурних підрозділів, удосконалення спортивно-оздоровчих комплексів.