Архів новин

« Березень 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

НУОУ

Стратегічні цілі та пріоритети

4.1. Забезпечення європейської якості освіти

Концептуальним напрямом у галузі освіти є утримання лідерських позицій Університету у підготовці військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів і забезпечення їх конкурентоспроможності.

Забезпечення європейської якості освіти та подальше входження у світове освітнє середовище здійснюватиметься досягненням таких стратегічних цілей:
реалізацією моделі випереджувальної освіти, заснованої на ідеї становлення всебічно розвинутої особистості та її вмінні адаптуватися до швидких змін у військових технологіях і суспільних процесах, що сприятиме забезпеченню професійної мобільності та конкурентоспроможності випускників;
удосконаленням організації і змісту навчально-виховного процесу в напрямі забезпечення європейських стандартів при збереженні культурних традицій України;
побудовою навчального процесу на принципах гнучкості, адаптивності, економічної ефективності та інноваційності практичної підготовки з орієнтацією на споживачів освітніх послуг.
Досягнення стратегічних цілей забезпечується виконанням основних завдань:
переходом на компетентнісну модель підготовки, яка базується на формуванні цілісної системи теоретичних знань та практичних вмінь у вирішенні професійних завдань;
внесенням інноваційних змін у зміст і методологію освіти – участю у формуванні галузевих стандартів освіти, реалізацією педагогічних інновацій;
уведенням інноваційної гнучкої технології планування та організації  навчального процесу, орієнтованої на індивідуалізацію навчання та стимулювання творчої самостійної роботи слухачів, забезпечення високої якості знань;
удосконаленням змісту навчальних програм на основі впровадження системи оперативних стандартів Збройних Сил України, вивчення та використання кращих зарубіжних стандартів;
подальшого розвитку системи безперервної військової освіти та підвищення ролі Університету як провідного науково-методичного центру у системі ступеневої підготовки і підвищення кваліфікації військових фахівців;
удосконаленням методики викладання з урахуванням компетентнісного підходу і критеріїв оцінювання рівня знань та якості організації навчального процесу;
упровадженням інноваційних технологій та методів навчання, заснованих на досягненнях інформаційних і дистанційних освітніх технологій;
забезпеченням тісної взаємодії із замовниками при формуванні стандартів вищої освіти;
активним розвитком магістерських програм із врахуванням вимог ринку праці;
забезпеченням безперервної практичної підготовки слухачів;
упровадженням інноваційних підходів до мовної підготовки – досягненням необхідного рівня володіння іноземною мовою; започаткуванням практики читання лекцій і проведення занять іноземною мовою; набуттям умінь сприйняття складної спеціальної інформації, здатності формувати нові ідеї та пропозиції;
забезпеченням варіативності форм навчання, високої якості змістового наповнення навчально-методичних матеріалів.

 

4.2. Наукова і науково-технічна діяльність

Стратегічними цілями наукової діяльності Університету визначені:
гармонізація наукових досліджень і підготовки висококваліфікованих кадрів відповідно до пріоритетних напрямів військової науки;
формування нових наукових напрямів і шкіл;
підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне та світове визнання;
активне залучення та стимулювання припливу творчої молоді в науку, й освіту.
Основними завданнями щодо вдосконалення системи наукової діяльності є:
створення та розвиток інфраструктури підтримування інноваційної діяльності (наукових лабораторій, експериментальних проблемних груп тощо);
забезпечення розвитку та створення нових наукових напрямів і шкіл завдяки моніторингу пріоритетних напрямів досліджень військової науки щодо проведення фундаментальних і прикладних досліджень;
коригування напрямів досліджень відповідно до змін світової наукової кон’юнктури та вимог замовників і споживачів;
підвищення рівня фундаментальних досліджень і прикладних розроблень;
посилення дослідницької компоненти у програмах підготовки висококваліфікованих фахівців тощо;
активізація діяльності Університету та його структурних підрозділів у розробленні та реалізації державних цільових і військових проектів і програм;
проведення експертно-аналітичного оцінювання наукових розроблень для органів військового управління всіх рівнів; формування портфеля замовлень на дослідження;
подальший розвиток і поглиблення наукового співробітництва завдяки формуванню наукових колективів із наукових та науково-педагогічних працівників Університету, інших вищих навчальних закладів України, провідних вітчизняних учених та фахівців-практиків оборонної сфери для проведення нових, міждисциплінарних за характером досліджень, у тому числі підготовки спільних наукових праць;
підвищення наукової активності всіх суб’єктів освітнього процесу та формування нового покоління педагогів-дослідників: поліпшення якості підготовки та захисту дисертаційних досліджень, поліпшення ефективності роботи докторантури та ад’юнктури, впровадження ефективної системи стимулювання підготовки та захисту докторських і кандидатських дисертацій;
організація ефективної роботи спеціалізованих учених рад щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій, розширення переліку наукових спеціальностей;
проведення активної політики трансферу наукових результатів у навчальний процес і професійне середовище проведенням наукових конференцій, форумів, круглих столів, семінарів, лекцій тощо.

 

4.3. Кадрова політика та формування інноваційної культури

Домінантною умовою реалізації інноваційного вектора розвитку Університету є його кадрова політика, яка спрямована на досягнення стратегічних цілей:
формування кадрового та інтелектуального потенціалу відповідно до критеріїв та вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
досягнення лідерських позицій на ринку професійної освіти та статусу провідного центру підвищення кваліфікації та перепідготовки військових фахівців та державних службовців з питань оборони держави;
розроблення системи стимулювання та мотивації праці, орієнтованої на об’єктивне оцінювання реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом;
формування інноваційної культури, орієнтованої на творчу діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня, сприяння розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу особистості;
забезпечення високого та якісного рівня кадрового діловодства на основі сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.
Система кадрового забезпечення спрямовується на вирішення таких завдань:
розроблення Програми розвитку кадрового потенціалу Університету, визначення стратегічних показників кадрової політики, створення ефективного механізму її реалізації;
реалізація основних напрямів Концепції підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету;
підготовка науково-педагогічних працівників в ад’юнктурі та докторантурі Університету, а також здобування наукового ступеня поза ад’юнктурою (докторантурою) для забезпечення необхідних критеріїв та вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
удосконалення системи рейтингування науково-педагогічних кадрів, проведення професійних конкурсів на кращого науковця, викладача-методиста, куратора навчальної групи тощо; нормативних документів системи оплати праці та стимулювання, систематизації представлення працівників до відзначення нагородами та почесними званнями;
реалізація комплексу соціальних цільових програм для працівників: поліпшення житлових умов; профілактичне оздоровлення, організація спортивно-оздоровчих заходів, відпочинку тощо.
Основними завданнями щодо формування інноваційної культури є:
розроблення концептуальної моделі корпоративної інноваційної культури як засобу забезпечення ефективності та конкурентоспроможності на ринку освітніх і наукових послуг;
упровадження механізмів, методів і алгоритмів перетворення розвитку інноваційної культури на організований, упорядкований та регульований процес з визначеною структурою відносин, правилами поведінки та дій, відповідальністю;
розроблення механізму формування конструктивного відношення до нововведень;
створення інноваційної атмосфери в колективі, впровадження прогресивних форм менеджменту інноваційної діяльності;
інтенсифікація педагогічних інноваційних процесів: зміна стилю професійного педагогічного мислення; здатності генерувати нестандартні ідеї при вирішенні управлінських і професійних завдань.

 

4.4. Розвиток міжнародних стратегічних партнерств та професійного співтовариства

Для ефективної реалізації міжнародних зв’язків Університет орієнтується на основні пріоритети міжнародного співробітництва Збройних Сил України.
Стратегічні цілі міжнародної діяльності Університету:
зміцнення та розвиток співробітництва з провідними зарубіжними військовими навчальними закладами;
досягнення міжнародних стандартів якості надання освітніх послуг;
збільшення кількості іноземних громадян для підготовки за акредитованими напрямами (спеціальностями);
участь у проведенні спільних міжнародних навчань.
Забезпечення позиціонування на міжнародному рівні потребує вирішення таких завдань:
активізації, розширення і підвищення результативності міжнародної наукової співпраці;
впровадження кращих досягнень закордонних військових наукових шкіл та передового наукового досвіду міжнародних партнерів Університету в навчальний процес;
формування ефективного механізму наукової співпраці інститутів та підрозділів Університету з міжнародними партнерами, активне залучення співробітників міжнародних дослідницьких центрів та знаних зарубіжних учених у навчальний процес;
входження в систему міжнародного науково-інформаційного і комунікаційного простору;
активне залучення слухачів до різних форм міжнародної наукової діяльності;
активізація публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових виданнях.

 

4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

В Університеті спрямоване на впровадження у всі сфери його діяльності новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення, інтеграції наукової бібліотеки у вітчизняний військовий інформаційний простір, розвиток і популяризацію видань Університету.
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, галузевих стандартів вищої освіти і стандартів вищої освіти Університету.
Навчальні плани підготовки магістрів за всіма спеціальностями складено з урахуванням вимог Болонської декларації, сучасних технологій та досвіду підготовки відповідних фахівців у закордонних військових навчальних закладах. Навчальні плани затверджені та погоджені з усіма зацікавленими структурами.
В Університеті ефективно впроваджуються новітні технології навчання:
групові форми навчальної роботи, які навчають колективних методів розроблення та прийняття управлінських рішень, розвивають взаємодопомогу та співробітництво, взаємоконтроль і взаємооцінювання;
круглі столи, що відтворюють реальні проблемні ситуації, потребують від учасників умінь аналізувати проблеми, вибирати між альтернативами, швидко орієнтуватися в обстановці, організовувати, координувати, контролювати роботу інших, брати на себе відповідальність за прийняте рішення;
проблемне навчання, яке спрямоване на залучення слухачів до вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю.
Стратегічними цілями Університету у сфері розвитку інформаційного забезпечення є:
створення мережевого вищого навчального закладу, інформатизація процесу управління для забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень;
забезпечення навчальної, наукової та інших сфер діяльності Університету сучасними інформаційними технологіями;
формування єдиного інформаційного освітнього середовища та інтеграція у вітчизняний інформаційний простір.
Стратегічні цілі досягатимуться:
упровадженням і розвитком єдиної корпоративної інформаційної системи – впровадженням провідних інформаційних технологій управління кадрами, знаннями та процесами Університету; інтеграцією усіх програмно-технічних комплексів у єдину систему для ефективного управління Університетом та раціонального використання інтелектуального потенціалу його працівників; створенням єдиної системи електронного документообігу;
інформатизацією процесу навчання – впровадженням активних методів навчання на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій; використанням комп’ютерних технологій для моніторингу та аналізу якості знань, розробленням та апробацією нових методик тестування; розробленням автоматизованих навчальних курсів; створенням медіацентру навчальних курсів для самостійного навчання тощо;
формуванням єдиного інформаційного освітнього середовища – створенням спеціалізованих навчальних WЕВ-серверів; розвитком WЕВ-сайта Університету та інститутів; удосконаленням дистанційних освітніх технологій на основі віртуального навчання в режимі он-лайн, відеоконференцій, Інтернет-семінарів тощо;
упровадженням автоматизованих інформаційно-пошукових бібліотечних систем – розвитком системи електронного формування бібліотечних фондів, електронного каталогу книг і періодичних видань бібліотеки, забезпеченням доступу до цифрових засобів масової інформації, національних і міжнародних електронних бібліотек, наукових та інформаційних фондів; упровадженням новітніх програмно-апаратних комплексів підготовки друкованих та електронних видань у РВВ та друкарні Університету; розширенням можливостей доступу слухачів, наукових і науково-педагогічних працівників до освітніх і наукових інформаційних ресурсів через Інтернет; розвитком механізмів захисту прав інтелектуальної власності та забезпеченням інформаційної безпеки.

 

4.6. Формування активної громадянської позиції

Стратегічним орієнтиром у формуванні активної громадянської позиції є забезпечення гармонійного розвитку особистості завдяки засвоєнню європейських та національних цінностей і військових традицій.
Досягнення поставленої мети буде забезпечуватися вирішенням таких завдань:
вдосконалення вітчизняного організаційно-методичного забезпечення виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження кращих надбань міжнародного досвіду організації виховної роботи у процес формування активної громадянської позиції особистості;
сприяння активному обміну теоретико-методологічними засадами системи національного виховання, новими підходами, формами і методами виховної діяльності завдяки організації й проведенню науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
сприяння вихованню духовності та культури залученням слухачів до участі у заходах вшанування пам’яті ветеранів війни, пропаганди військової служби.

 

4.7. Формування іміджевої політики

Іміджева політика, розвиваючи досягнутий рівень представлення Університету, повинна забезпечити його позитивне сприйняття як навчального закладу нової формації, усебічно віддзеркалюючи всі інноваційні зміни.
Іміджева політика спрямовується на досягнення стратегічних цілей:
формування військового іміджу та корпоративної культури, створення ефективних моделей іміджу для різних цільових аудиторій;
формування та просування бренду “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”;
створення та розвиток військових  друкованих і електронних видань.
Досягнення стратегічних цілей здійснюється виконанням завдань організаційного, координаційного управління та контролю:
позиціонування Університету як лідера на ринку освітніх та навчальних послуг у військовій сфері;
формування позитивного інноваційного іміджу Університету – інформування всіх цільових груп громадськості щодо його місії, довготривалих цілей, політики, програм і завдань; популяризація бренду Університету на національному, регіональному, державному та міжнародному рівнях;
використання мережі Інтернет як ефективного інформаційно-комунікаційного каналу, розвиток і супровід сайта Університету у глобальному інформаційному середовищі;
організація РR-діяльності, спрямованої на різні цільові аудиторії завдяки використанню традиційних та інноваційних комунікаційних каналів;
планування і здійснення рекламної діяльності Університету – вивчення сегментів ринку, на яких планується рекламувати освітні послуги і наукову продукцію; визначення цілей та вироблення основних ідей рекламних кампаній; визначення типів носіїв реклами та їх оптимальне поєднання (газети, журнали, рекламні ролики тощо);
удосконалення концепцій і сценаріїв проведення спеціальних заходів Університету (для зовнішніх і внутрішніх аудиторій).

 

4.8. Розвиток матеріально-технічної бази

Розвиток і реалізація освітніх програм потребує формування міцної матеріально-технічної бази, яка відповідає сучасним міжнародним стандартам, що визначено стратегічною метою Концепції інноваційного розвитку Університету.
Для досягнення стратегічної мети необхідно виконати такі завдання у сфері матеріально-технічного забезпечення:
розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та спортивно-оздоровчих комплексів Університету та його структурних підрозділів – інститутів;
упровадження сучасного бібліотечного обладнання для розвитку проекту електронної бібліотеки;
дотримання відповідності ліцензійних та акредитаційних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
упровадження нових і модернізація діючих лінгафонних аудиторій для вивчення іноземних мов з урахуванням інноваційних методів навчання;
оновлення інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури Університету;
реконструкція та модернізація навчальних командних пунктів з урахуванням сучасних інноваційних професійно-орієнтованих технологій;
поліпшення житлово-побутових умов слухачів.