Архів новин

« Березень 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

НУОУ

Загальні положення

В умовах глобалізації світу, нових викликів національній безпеці, стрімкого розвитку науки, новітніх інформаційних технологій необхідно створити умови для інноваційного розвитку військової освіти, професійного розвитку військовослужбовців, зміцнення їх лідерських якостей, збагачення інтелекту та духовності, виховання в дусі постійної готовності до захисту Вітчизни.

Основною метою освітньої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – Університет) є підготовка (перепідготовка та підвищення кваліфікації) висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та збройних сил інших держав відповідно до державного замовлення і договірних зобов’язань.  Університет провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям повної вищої освіти та кваліфікації за широким спектром напрямів науки, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром освітньої, наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, має розвинуту інфраструктуру навчальних, навчально-наукових та наукових підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.
Основними принципами освітньої діяльності Університету є:
доступність для кожного офіцера Збройних Сил України всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються Університетом;
рівність умов для кожного слухача щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
незалежність освітньої діяльності Університету від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;
наступність у навчанні від тактичного до оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки на основі єдності сучасних поглядів і підходів  до підготовки військових фахівців усіх ланок військового управління;
постійне вдосконалення змісту навчання, орієнтація на новітні технології та методики навчання, максимальне використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-аналітичних систем;
взаємозв’язок із військовими навчальними закладами іноземних держав;
інтеграція освіти та науки у ході освітньої діяльності Університету.
Концепцію освітньої діяльності Університету на період до 2017 року (далі – Концепція) розроблено з метою встановлення стратегічних цілей, основних принципів і завдань щодо подальшого розвитку Університету. Концепція є основою для підготовки комплексної програми заходів щодо її реалізації, спрямована на забезпечення динамічного розвитку навчального закладу.
Стратегічними цілями Концепції є:
у галузі освіти – утримання лідерських позицій у підготовці та забезпеченні конкурентоспроможності військових фахівців;
у науковій діяльностідосягнення статусу самодостатнього науково-дослідного закладу;
у кадровій політицірозвиток компетентісних характеристик, підвищення якісного рівня науково-педагогічного колективу;
у міжнародному співробітництвіпідвищення міжнародного авторитету Університету, забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг;
у галузі інформаційного забезпеченнявпровадження у всі сфери діяльності Університету новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення;
у формуванні активної громадянської позиції забезпечення гармонійного розвитку особистості на основі поєднання кращих міжнародних, національних і корпоративних традицій;
в іміджевій політиці усебічне відображення всіх інноваційних змін Університету, які забезпечуватимуть його позитивне сприйняття громадськістю як навчального закладу нової формації;
у сфері матеріально-технічного забезпеченнярозвиток матеріально-технічної бази відповідно до кращих вітчизняних та міжнародних стандартів.
Концепцію розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, Концепції розвитку національної інноваційної системи, Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, Програми реформування військової освіти на період до 2017 року.
Основними принципами реалізації Концепції визначено:
інноваційність;
системність та безперервність освіти;
фаховість;
науковість;
корпоративне партнерство;
мобільність.