Архів новин

« Грудень 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

НУОУ

Інститут інформаційних технологій

Інститут інформаційних технологій є самостійним структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського і підпорядковується начальнику університету.

У своїй діяльності інститут керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства (Міністра) оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами (директивами, розпорядженнями) начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника університету.

До складу інституту входять кафедри зв’язку та АСУ, застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки, застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення, кожна з яких проводить підготовку слухачів за своїми спеціальностями та спеціалізаціями; центр імітаційного моделювання та науково-дослідна лабораторія перспектив розвитку електронних засобів навчання, які здійснюють розвиток основних положень теорії інформатизації військово-професійної діяльності, інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами), розгортання системи імітаційного моделювання у Збройних Силах України за міжнародними стандартами, розроблення, освоєння та впровадження в навчальний процес математичних моделей сучасних операцій (бойових дій), теорії та практики розроблення та застосування електронних засобів навчання.

 
Інститут інформаційних технологій
Інститут інформаційних технологій
Інститут інформаційних технологій
Інститут інформаційних технологій
Інститут інформаційних технологій
Інститут інформаційних технологій

 

Основними завданнями інституту є такі:

 • підготовка військових фахівців для отримання повної вищої освіти та кваліфікації “професіонал військового управління у сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня” і кваліфікації “професіонал державного воєнного управління у сфері оборони, офіцер воєнного управління оперативно-стратегічного рівня” у галузі знань 1801 “Специфічні категорії” з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави зі спеціальності 8.18000082 “Організація бойового та оперативного забезпечення дій військ (за видами та родами військ і сил)” за спеціалізаціями: “Організація зв’язку та автоматизованих систем управління”; “Захист інформації з обмеженим доступом”; “Організація військово-космічних систем”; “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення дій військ (сил)”; “Організація інформаційно-аналітичної діяльності у військах (силах)”; зі спеціальності 8.18010089 “Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах України”;
 • виконання державного замовлення та угод на підготовку військових фахівців для отримання повної вищої освіти та кваліфікації “професіонал військового управління у сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня” і кваліфікації “професіонал державного воєнного управління у сфері оборони, офіцер воєнного управління оперативно-стратегічного рівня” у галузі знань 1801 “Специфічні категорії” з кваліфікаційним рівнем “магістр”;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, кандидат наук) для Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • створення (удосконалення) нормативно-правової бази, розвиток навчально-матеріальної для забезпечення освітньої діяльності;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу у дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

 

Інститут відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

  • проводить навчальну, методичну, виховну роботу, здійснює наукову та науково-технічну діяльність; забезпечує умови для отримання повної вищої освіти військовими фахівцями Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законів України та державних службовців структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів виконавчої влади, які залучаються до виконання завдань в інтересах національної безпеки та оборони в умовах мирного часу та в особливий період (далі – слухачі);
  • удосконалює зміст навчання слухачів з урахуванням змін структури Збройних Сил України, характеру і умов виконання покладених на них завдань за визначеними ситуаціями, досвіду застосування військ у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, локальних війнах та збройних конфліктах;
  • забезпечує підвищення кваліфікації та професійного рівня наукових та науково-педагогічних працівників; проводить наукові дослідження з проблем теорії оперативного забезпечення, інформатизації військово-професійної діяльності, інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами), інформаційної безпеки у Збройних Силах України, використання систем імітаційного моделювання в інтересах військ (сил), організації дистанційного навчання військових фахівців;
  • забезпечує впровадження технологій імітаційного моделювання в систему підготовки військових фахівців, а також здійснення заходів щодо розвитку системи імітаційного моделювання у Збройних Силах України;
  • бере участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за дистанційною та змішаною (заочно-дистанційною) формами навчання офіцерів з вищою освітою та державних службовців для проходження служби в частинах, з`єднаннях і установах, органах управління Збройних Сил, інших військових формуваннях України, органах виконавчої влади;
  • виховує у слухачів якості командира-лідера на кращих традиціях українського війська, українського козацтва, офіцерів попередніх поколінь та культурної спадщини українського народу, високого патріотизму та відданості військовій справі і служінню українському народу, забезпечує їх фізичний, культурний і духовний розвиток;
  • впроваджує у навчально-виховний процес результати наукових досліджень з питань воєнної безпеки та оборони держави, інноваційних технологій підготовки військових фахівців для Збройних Сил України;
  • організовує та здійснює контроль за навчальними заняттями;
  • організовує та проводить навчально-методичні і оперативні збори керівного складу інституту інформаційних технологій, наукових та науково-педагогічних працівників;
  • підтримує на високому рівні стан навчально-матеріальної бази та вживає заходів для її розвитку;
  • організовує роботу слухачів у наукових гуртках під керівництвом науково-педагогічних і наукових працівників кафедр;
  • організовує розроблення, освоєння та впровадження в навчальний процес математичних моделей сучасних операцій (бойових дій), теорії та практики розроблення та застосування електронних засобів навчання;
  • забезпечує формування у слухачів старанності, стройової підтягнутості та фізичної витривалості;
  • реалізує комплекс організаційних, морально-психологічних, педагогічних, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів з метою формування у слухачів морально-психологічних якостей, які необхідні військовим фахівцям під час виконання посадових обов’язків у мирний та воєнний час;
  • забезпечує взірцевість всього особового складу інституту у виконанні службових обов’язків, дотриманні статутів Збройних Сил України;
  • проводить комплекс заходів щодо зміцнення військової дисципліни і правопорядку, прищеплення почуття гордості та любові до професії офіцера;
  • проводить комплекс заходів щодо удосконалення роботи з начальниками курсів, старшинами курсу та командирами навчальних груп з питань навчання і виховання слухачів, знаходження форм і методів індивідуальної роботи з підлеглими;
  • забезпечує глибоке вивчення матеріалів і рішень Верховної Ради України, указів Президента та законів України з військових та інших питань;
  • вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  • безпосередньо розробляє (бере участь у розробленні) та здійснює експертизи проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністра оборони України;
  • забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з переведення університету на функціонування в умовах особливого періоду;
  • проводить діяльність, пов’язану з охороною державної таємниці, розробляє документи з переведення структурного підрозділу на функціонування в умовах особливого періоду та здійснює відповідні заходи у складі університету;
  • аналізує у межах своєї компетенції стан діяльності університету та розробляє пропозиції щодо його поліпшення; здійснює підготовку інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів;
  • надає консультативну і практичну допомогу керівникам структурних підрозділів університету під час вирішення питань, що належать до його компетенції;
  • опрацьовує звернення та запити на інформацію громадян України, депутатів усіх рівнів, а також осіб, які законно перебувають на території України;
  • здійснює інші функції згідно з призначенням.