Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Докторантам, ад’юнктам

Спеціальності підготовки

Докторантура

№ з/п

Шифр та найменування галузі науки 

Шифр та найменування наукової спеціальності 

Підстава для відкриття 

1. 

05 Технічні науки 

05.13.06 – Інформаційні технології (технічні науки) 

Рішення Вченої Ради НУОУ протокол № 4 від 25.03.2024 року. 

Наказ начальника НУОУ  

від 29.03.2024 року №178 

2. 

12 Юридичні науки 

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) 

3. 

13 Педагогічні науки 

13.00.02 – Теорія та методика навчання (з галузей знань) (педагогічні науки) 

4. 

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки) 

5. 

19 Психологічні науки 

19.00.01 – Загальна психологія, історія психології (психологічні науки) 

6. 

19.00.09 – Психологія діяльності в особливих умовах (психологічні науки) 

7. 

20 Військові науки 

20.01.01 – Воєнне мистецтво (військові науки) 

8. 

20.01.05 – Будівництво Збройних Сил (військові науки) 

9. 

20.02.14 – Озброєння і військова техніка (технічні науки) 

10. 

20.02.22 – Військова історія (історичні науки) 

11. 

21 Національна безпека 

21.02.01 – Воєнна безпека держави (військові науки) 

12. 

21.02.03 – Цивільний захист (технічні науки) 

 

Ад‘юнктура


№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Підстава для провадження

1.

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки

15

Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л

2.

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

3.

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

4.

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

20

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

5.

254 Забезпечення військ (сил)

10

6.

255 Озброєння та військова техніка

10

7.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

5

8.

08 Право

081 Право

5

 

Нормативні документи

1. Закон України “Про вищу освіту”

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

3. Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти”

4. Постанова КМУ від 12.01.2022 № 44 “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії”

5. Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

6. Наказ Міністерства оборони України від 09.12.2022 № 424 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових установах системи Міністерства оборони України”

7. Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

9. Наказ Міністерства освіти і науки и України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

10. Накази Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 17-л та від 22.02.2021 № 19-л

11. Наказ начальника Національного університету оборони України від 30.10.2020 № 333 “Про відкриття докторантури в університеті”

12. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затверджені рішенням Вченої ради університету, протокол № 3 від 29.03.2021

13. Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

14. Особливості застосування механізму забезпечення академічної доброчесності на етапах написання, попередньої експертизи та попереднього розгляду дисертацій в університеті, затверджені наказом начальника університету від 24.11.2023 № 619

15. Постанова КМУ від 26.08.2021 № 987 “Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації”

16. Постанова КМУ від 17.11.2021 № 1197 “Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів”

17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1359 “Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук”

18. Графік-календар ад’юнктської підготовки з урахуванням Постанови КМУ від 12.01.2022 №44 (зі змінами).

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2016 № 419) “Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)”.

20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.04.2022 № 394 “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти”.

21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2021 № 1438. “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 263 Цивільна безпека для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти”.

22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 № 640. “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 253 Військове управління(за видами збройних сил) для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти”.

23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 № 646. “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти”.

24. Інструкція про організацію і проведення попередньої експертизи дисертацій в Національному університеті оборони України

25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2023 № 924 “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти”.