Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Наукові товариства

ПОЛОЖЕННЯ
про воєнно-наукові товариства слухачів
Національного університету оборони України

Отримати повну версію з додатками

I. Загальні положення

Це Положення визначає особливості організації наукової роботи слухачів Національного університету оборони України (далі – НУОУ).

Положення розроблено на підставі Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” та Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 27 липня 2016 року № 385.

В університеті та його структурних підрозділах можуть утворюватися воєнно-наукові товариства слухачів.

Воєнно-наукові товариства слухачів забезпечують захист прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності воєнно-наукові товариства слухачів керуються законодавством, статутом НУОУ та цим положенням.

Воєнно-наукові товариства слухачів діють на принципах:
свободи наукової творчості;
добровільності, колегіальності, відкритості;
рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності воєнно-наукових товариств слухачів.
Воєнно-наукові товариства слухачів:
приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
проводять організаційні, наукові та освітні заходи;
популяризують наукову діяльність серед слухачів, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
представляють інтереси слухачів перед командуванням університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
сприяють підвищенню якості наукових досліджень;
сприяють обміну інформацією між слухачами, молодими вченими та дослідниками;
сприяють в межах компетенції розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
взаємодіють з воєнно-науковими товариствами інших вищих військових навчальних закладів;
виконують інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України.

Командування університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності воєнно-наукового товариства слухачів (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою діяльності воєнно-наукового товариства слухачів є кошти, визначені командуванням університету.

II. Порядок організації наукової роботи слухачів Національного університету оборони України

2.1 Мета і завдання наукової роботи слухачів

Наукова робота слухачів є окремим видом наукової та науково-технічної діяльності, яка проводиться під керівництвом науково-педагогічних та наукових працівників.

Метою наукової роботи слухачів НУОУ є підвищення методологічної підготовки, розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

Залучення слухачів до наукової роботи дає змогу використовувати їх творчий потенціал для вирішення актуальних завдань університету та впроваджувати в освітній процес сучасні погляди на організацію повсякденної діяльності військ (сил) в мирний час, теорію і практику застосування та забезпечення військ (сил) у збройних конфліктах та в миротворчих операціях сучасності, зокрема із застосуванням існуючих в Збройних Силах України зразків озброєння і військової техніки, дослідження питань перспектив розвитку воєнного мистецтва, поглядів на війни майбутнього. Крім того, дослідження повинні спрямовуватися на вивчення актуальних питань історій війн і воєнного мистецтва, міжнародного права у військовій сфері та євроатлантичної інтеграції України.

Основними завданнями наукової роботи слухачів є:
поглиблення знань з військових, технічних і гуманітарних наук, підвищення якості оволодіння навчальними дисциплінами;
оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки військово-наукових тем з широким використанням математичного моделювання;
оволодіння формами організації і проведення наукових досліджень;
розвиток навичок патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи щодо удосконалення озброєння і військової техніки та навчально-матеріальної бази військових підрозділів;
популяризація військово-наукових і військово-технічних знань серед особового складу університету;
виявлення з числа найбільш обдарованих і здібних слухачів кандидатів для подальшої підготовки в ад’юнктурі університету.

2.2 Напрями і основні форми наукової роботи слухачів

Наукова робота слухачів проводиться в тісному зв’язку з освітнім процесом. Вона є його невід`ємним продовженням, повинна відповідати завданням освітнього процесу та науково-дослідній роботі кафедр і поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до освітнього процесу, і на роботу, яка виконується поза навчальним часом. Наукова робота слухачів може передбачати також розробку ініціативних тем.

Основними формами наукової роботи слухачів університету, що входить до освітнього процесу, є:
виконання планових завдань, курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт з елементами наукових досліджень;
вивчення теоретичних основ, методики організації та виконання наукового експерименту і обробки результатів наукових досліджень.

Наукова робота слухачів, яка виконується поза навчальним часом, організовується за такими формами:
робота слухачів у наукових гуртках воєнно-наукових товариств інститутів (центрів);
виконання науково-дослідних робіт з військово-теоретичних питань;
аналіз, узагальнення та розповсюдження досвіду воєнних конфліктів, підготовки усіх видів Збройних Сил та родів військ, їх повсякденної діяльності;
патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота;
участь у конкурсах кафедри, інституту (центру), університету, міжвузівських конкурсах наукових робіт Міністерства оборони України та міжнародних конкурсах;
лекторська робота щодо розповсюдження знань у галузі військової науки і техніки.

Основними формами реалізації наукових робіт слухачів є:
використання їх матеріалів у кваліфікаційних (магістерських) роботах;
використання отриманих результатів в програмах та алгоритмах для математичного моделювання;
включення матеріалів досліджень до наукових публікацій і праць (наукових статей, заявок на винахід (корисну модель), науково-дослідних робіт, командно-штабних навчань тощо;
використання матеріалів при створенні раціоналізаторських пропозицій та експонатів на виставках за результатами наукових досліджень;
впровадження наукових результатів у освітній процес інститутів (центрів) та практичну діяльність військ;
доповіді результатів наукової роботи на засіданнях гуртка, наукових семінарах і конференціях;
підготовка рефератів і наукових робіт, які подаються на конкурси; підготовка анотацій оглядів і рефератів.

З метою підбиття підсумків наукової роботи слухачів за навчальний рік, популяризації кращих робіт і широкого обміну думками стосовно них, в університеті інститути (центри) спільно з кафедрами щорічно проводять наукові конференції воєнно-наукових товариств інститутів (центрів).

На наукові конференції воєнно-наукових товариств інститутів (центрів) для обговорення можуть виноситися найбільш вагомі роботи слухачів.

Теми доповідей на конференціях визначаються завчасно і обговорюються на кафедрах.

2.3 Керівництво науковою роботою слухачів

Загальне керівництво науковою роботою слухачів здійснюється заступником начальника університету з наукової роботи через науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності.

Керівництво науковою роботою слухачів в інститутах (центрах) покладається на начальників інститутів (центрів) та їх заступників, які організовують цю роботу, контролюють і відповідають за її стан.

Науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності:
планує на навчальний рік наукову роботу слухачів в масштабі університету;
аналізує наукові роботи слухачів, контролює їх стан і надає відповідну методичну допомогу інститутам (центрам) і кафедрам;
організує проведення конкурсів в університеті і зовнішніх організаціях;
організує вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду;
підсумовує роботу воєнно-наукових товариств інститутів (центрів) за рік;
розробляє проект наказу начальника університету за підсумками конкурсів на кращу наукову роботу;
складає річний звіт з наукової роботи слухачів.

Центром наукової роботи слухачів є кафедра. При кафедрах створюються наукові гуртки із слухачів. На кафедрі розробляється перелік та найменування тематики наукової роботи слухачів за профілем кафедри.

Кількість наукових гуртків при кожній кафедрі та їх чисельність визначаються рішенням начальника кафедри залежно від кількості науково-педагогічних і наукових працівників кафедри і слухачів.

Для безпосереднього наукового керівництва роботою гуртків начальником кафедри призначається керівник наукового гуртка з числа науково-педагогічних і наукових працівників кафедри.

У науковому гуртку слухачі закріплюються за науковими керівниками з числа науково-педагогічних і наукових працівників кафедри, які безпосередньо керують науковою роботою слухачів.

Засідання наукових гуртків і робота за темами досліджень проводяться в дні і години, встановлені планом-календарем основних заходів університету на місяць та розпорядком дня за річним планом роботи наукового гуртка кафедри.

На першому засіданні наукового гуртка начальником кафедри затверджується секретар наукового гуртка з числа наукових керівників кафедри (найбільш досвідчених слухачів) терміном на один рік.

У разі створення на кафедрі декількох наукових гуртків начальником призначається відповідальний секретар.

На секретаря (відповідального секретаря) наукового гуртка (гуртків) покладаються такі функції:
розробка спільно з керівником гуртка плану роботи наукового гуртка (гуртків) на навчальний рік;
організація подання членами гуртка (гуртків) рефератів і наукових робіт на конкурс кафедри, інституту (центру), університету, конкурси наукових робіт у межах Міністерства оборони України, держави та міжнародні конкурси;
організація участі членів наукового гуртка (гуртків) у всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей і навчальних дисциплін, які проводить Міністерство освіти і науки України;
здійснення контролю за роботою членів наукового гуртка (гуртків);
планування і забезпечення, за рекомендацією кафедри, підготовки доповідей і виступів членів наукового гуртка (гуртків) на наукових конференціях і семінарах, засіданнях кафедри і наукового гуртка (гуртків);
своєчасне інформування членів наукового гуртка (гуртків) про наукові заходи, які проводяться на кафедрі і в інституті (центрі);
організація підготовки звітно-виборних зборів наукового гуртка (гуртків);
ведення журналу наукового гуртка.

В інститутах (центрах) слухачі, що займаються науковою роботою в кафедральних наукових гуртках, об’єднуються у воєнно-наукове товариство інституту (центру).

Членом воєнно-наукового товариства інституту (центру) може бути кожний слухач, який успішно опановує навчальну програму і виявив бажання займатися науковою роботою. Прийом у члени воєнно-наукового товариства здійснюється на підставі усної заяви вступника.

Вищим органом воєнно-наукового товариства інституту (центру) є загальні збори членів товариства, які обирають раду товариства терміном на один рік.

Усі питання на загальних зборах вирішуються більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

Рада воєнно-наукового товариства інституту (центру) обирається у складі голови, заступника, секретаря і членів ради. Число членів ради визначається на загальному засіданні.

Рада воєнно-наукового товариства інституту (центру):
планує роботу воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) на навчальний рік і розробляє відповідний план (додаток 1);
здійснює керівництво і контроль за роботою членів воєнно-наукового товариства слухачів в наукових гуртках кафедр та надає практичну допомогу;
організує воєнно-наукові конференції, повідомлення, лекції і доповіді членів воєнно-наукового товариства слухачів за новітніми досягненнями науки і техніки;
організує конкурси на кращу наукову роботу слухачів в інституті (центрі);
узагальнює і популяризує досвід роботи наукових гуртків кафедр;
не менше двох разів на навчальний рік проводить засідання з розглядом питань про стан наукової роботи членів воєнно-наукового товариства слухачів;
організує подання членами воєнно-наукового товариства рефератів і наукових робіт на конкурс університету, конкурси наукових робіт, що проводиться у межах Міністерства оборони України, держави, та міжнародні конкурси;
організує і оформляє виставки кращих робіт, стенди і вітрини, які відображають досягнення наукової роботи членів воєнно-наукового товариства слухачів;
подає командуванню інституту (центру) пропозиції про заохочення членів воєнно-наукового товариства слухачів;
організує підготовку звітно-виборних зборів воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру).

2.4 Обов`язки і права членів воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру)

Член воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) зобов’язаний:
наполегливо оволодівати методами наукових досліджень, творчо застосовувати їх у своїй діяльності, підвищувати свій професійний рівень;
брати активну участь у науковій роботі, конкурсах, виступати з науковими доповідями і повідомленнями;
постійно підвищувати свій науковий рівень;
регулярно відвідувати засідання наукового гуртка, загальні збори воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) і наукові конференції;
брати участь в організаційній роботі воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру);
вести пропаганду наукових знань і роз’яснювальну роботу серед слухачів з метою залучення їх до наукової роботи.

Член воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) має право:
обирати і бути обраним до керівних органів воєнно-наукового товариства слухачів факультету;
брати участь в обговоренні наукових робіт на планових засіданнях наукового гуртка і на воєнно-наукових конференціях;
представляти свої наукові роботи, схвалені кафедрою, як доповіді, на семінарах і воєнно-наукових конференціях;
брати участь у конкурсах на кращу наукову роботу слухачів університету;
голосу на всіх зборах воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру);
брати участь в організації підготовки звітно-виборних зборів воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру).

2.5 Форми заохочення членів воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) за активну участь у науковій роботі

Слухачі – члени воєнно-наукового товариства інституту (центру), які успішно закінчили курс навчання в університеті і виявили здібності до наукової і науково-технічної діяльності, можуть бути рекомендовані на навчання в ад’юнктурі університету. Такі слухачі мають перевагу при відборі кандидатів для зарахування. При цьому як реферати при вступі до ад’юнктури можуть прийматися їх роботи, відзначені на конкурсах.

Члени воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру), які досягли високих результатів у науковій роботі, заохочуються командуванням університету та інституту (центру). Активна участь членів воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) в творчій діяльності відзначається в службових атестаціях.

Наукові роботи слухачів, що отримали заохочення за підсумками конкурсу, рішенням начальника кафедри можуть бути зараховані як курсові роботи, а їх автори можуть бути звільнені від складання іспиту (заліку) з відповідної навчальної дисципліни.

Кафедра, науковий гурток якої зайняв перше місце в університеті за підсумками роботи за навчальний рік, наказом начальника університету нагороджується грамотою “За кращу організацію наукової роботи слухачів на кафедрі”.

2.6 Перелік основних документів з планування та обліку наукової роботи слухачів

У науково-методичному центрі організації науково-технічної та наукової діяльності:
план роботи воєнно-наукового товариства слухачів університету на навчальний рік;
звіт про підсумки роботи воєнно-наукового товариства слухачів університету за навчальний рік.

В інституті (центрі):
зведений перелік тем, які рекомендовано для розробки слухачам інституту (центру) на навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 2);
звіт про підсумки роботи воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) за навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 3);
журнал обліку складу воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) та результатів їх діяльності (титульний аркуш за формою, наведеною у додатку 4), в якому наводяться:
склад робочих органів з керівництва науковою роботою слухачів (за формою, наведеною у додатку 5);
план роботи воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) на навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 1);
список складу членів воєнно-наукового товариства слухачів факультету (за формою, наведеною у додатку 6);
зведений перелік тем, які вибрані для розробки членами воєнно-наукового товариства слухачів факультету на навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 7);
відомості про роботу членів воєнно-наукового товариства слухачів факультету за навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 8);
протоколи засідання ради воєнно-наукового товариства слухачів факультету (за формою, наведеною у додатку 9).

На кафедрі:
перелік тем, які рекомендовано для розробки слухачам кафедри на навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 10);
звіт про підсумки роботи наукового гуртка кафедри за навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 3);
журнал обліку складу наукового гуртка кафедри (титульний аркуш за формою додатку 11), в якому наводяться:
план роботи наукового гуртка слухачів кафедри на навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 1);
список складу членів наукового гуртка кафедри (за формою, наведеною у додатку 12);
перелік тем, які вибрані для розробки членами наукового гуртка кафедри на навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 13);
облік відвідування засідань членами наукового гуртка кафедри (за формою, наведеною у додатку 14);
відомості про роботу наукового гуртка кафедри за навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 15);
протоколи засідань наукового гуртка кафедри (за формою, наведеною у додатку 9).

III. Порядок проведення конкурсу на кращу наукову роботу слухачів Національного університету оборони України

3.1 Цілі, основні завдання та порядок проведення конкурсу

Порядок проведення конкурсу наукових робіт слухачів університету визначає послідовність проведення організаційних заходів, завдання структурних підрозділів та посадових осіб у процесі підготовки та проведення конкурсу.

Цілями проведення конкурсу є:
активізація наукової роботи слухачів;
розвиток у слухачів наукового мислення та навичок дослідницької роботи;
виявлення обдарованих, здібних слухачів для їх подальшої підготовки в ад’юнктурі університету.

Основними завданнями конкурсу є:
підвищення якості освітнього процесу слухачів;
підвищення рівня науково-методичної підготовки слухачів, розвиток в них творчого мислення;
сприяння вивченню основ проведення наукових досліджень;
розвиток навичок організації і проведення наукової роботи;
популяризація воєнно-наукових знань серед слухачів університету;
визначення кращих наукових робіт слухачів.

Конкурс проводиться на підставі щорічного наказу начальника університету про проведення конкурсу на кращу наукову роботу серед слухачів Національного університету оборони України (додаток 16). Автори кращих наукових робіт заохочуються наказом начальника Національного університету оборони України про підсумки конкурсу серед слухачів на кращу наукову роботу (додаток 17).

Брати участь у конкурсах на кращу наукову роботу мають право слухачі – члени воєнно-наукових товариств інститутів (центрів). На конкурс подаються завершені воєнно-наукові роботи слухачів, які представляють собою самостійно виконані дослідження, що спрямовані на вирішення актуальних завдань у галузях військових, технічних, історичних, педагогічних та психологічних наук тощо.

Організація, відбір, оформлення та подання на конкурс наукових робіт слухачів покладається на керівників наукових гуртків і керівництво кафедр.

Конкурсні роботи повинні відповідати загальним вимогам, які встановлені цим Положенням.

Для визначення результатів і підведення підсумків конкурсу наказом начальника університету створюється конкурсна комісія

Конкурсна комісія призначається у складі: голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

Для проведення експертизи конкурсних робіт конкурсна комісія своїм рішенням призначає незалежних експертів. Експертами призначаються фахівці, які мають достатній досвід у науковій галузі відповідно до напрямку конкурсної роботи, та не є представниками тієї кафедри, що подає наукову роботу на конкурс.

Члени комісії розглядають висновки експертів та рецензентів, які проводили вивчення та оцінку конкурсних робіт, відгуки наукових керівників і визначають кращі роботи. При цьому основна увага зосереджується на:
актуальності теми;
теоретичному та практичному значенні роботи;
новизні ідей, покладених в основу роботи;
використанні літературних джерел;
якості оформлення роботи.

Конкурс проводиться в три етапи.

Перший етап – проведення кафедральних конкурсів. На засіданнях кафедр розглядаються та обговорюються наукові роботи слухачів, кращі з них відбираються для представлення до участі в конкурсі інститутів (центрів). Відібрані роботи з витягом із протоколу засідання кафедри, переліком робіт і відгуками наукових керівників через навчальну частину інституту (центру) надаються до рад воєнно-наукових товариств слухачів інститутів (центрів). Титульний лист роботи оформлюється за формою наведеною у додатку 18.

Другий етап – проведення конкурсів на кращу наукову роботу слухачів в інститутах (центрах). Керівництво рад воєнно-наукових товариств слухачів інститутів (центрів) за мірою надходження з кафедр конкурсних наукових робіт слухачів з супутніми документами розглядають їх та призначають для їх вивчення і оцінки незалежних рецензентів із числа науково-педагогічних та наукових працівників інституту (центру) за профілем роботи (обов’язково з іншої кафедри), які не повинні знати, де написана робота, хто її виконавець і хто керівник.

Вивчивши роботу, рецензент готує висновок (за формою, наведеною у додатку 19), та у встановлений термін повертає роботу з висновком секретарю ради воєнно-наукового товариства інституту (центру).

У висновку крім загальної характеристики роботи рецензент в балах оцінює такі питання: ступінь обґрунтованості актуальності теми, теоретична та практична значимість роботи; новизна і оригінальність використаних ідей та методів проведення досліджень; відповідність змісту роботи тематиці науково-дослідної роботи; наявність конкретних наукових результатів досліджень; ступінь реалізації результатів досліджень; використання елементів комп’ютерного моделювання та статистичних методів обробки результатів; логічність, послідовність та завершеність викладення матеріалу; якість оформлення роботи.

Рецензент підписує висновок із зазначенням кафедри, посади, наукового ступеня, вченого звання, військового звання, прізвища та ініціалів.

Рада воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) за результатами розгляду оцінених рецензентами конкурсних робіт відбирає кращі з них для участі в університетському конкурсі (дві роботи – на здобуття диплома I ступеня, дві – на здобуття диплома II ступеня, дві – на здобуття диплома III ступеня та 4 роботи – на подяку) і представляє їх на затвердження вченій раді інституту (центру).

Затверджені вченою радою інституту (центру) конкурсні роботи подаються до експертної ради університету з питань державної таємниці щодо визначення наявності або відсутності в них таємних відомостей. Протокол засідання експертної ради з питань державної таємниці підписується головою та членами експертної ради. Виписка з протоколу разом з конкурсними роботами повертається до інституту (центру).

Секретар ради воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) у встановлений термін подає 10 відібраних робіт разом з випискою із протоколу засідання експертної ради університету з питань державної таємниці, переліком наукових робіт (за формою, наведеною у додатку 20), висновками рецензентів (за формою, наведеною у додатку 19) та відгуками наукових керівників робіт до науково-методичного центру організації науково-технічної і наукової діяльності.

З метою контролю за якістю опрацювання конкурсних наукових робіт та складання відповідної інформаційної бази, нетаємні роботи подаються в науково-методичний центр організації науково-технічної та наукової діяльності університету і в електронному вигляді.

На третьому етапі конкурсу роботи направляються на розгляд незалежних експертів університету – спеціалістам за напрямком роботи, які готують відповідні висновки (за формою, наведеною у додатку 21) та у встановлений термін повертають роботу з висновком у науково-методичний центр організації науково-технічної і наукової діяльності.

Секретар конкурсної комісії університету (офіцер науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності) готує роботи з усіма додатковими матеріалами для розгляду на засіданні конкурсної комісії.

Конкурсна комісія університету на підставі вивчення робіт, відгуків наукових керівників, висновків незалежних рецензентів і експертів, особистих бесід з виконавцями та науковими керівниками (за необхідності) визначає найкращі роботи в університеті.

Призові роботи визначаються конкурсною комісією за результатами відкритого голосування (більшістю голосів).

За результатами роботи конкурсної комісії науково-методичним центром організації науково-технічної та наукової діяльності готується проект наказу начальника університету про підсумки проведення конкурсу на кращу наукову роботу слухачів університету (додаток 17). Кращі (призові) наукові роботи слухачів у цьому наказі відмічаються дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів та подяками.

Наказ начальника університету про підсумки проведення конкурсу на кращу наукову роботу слухачів університету доводиться до усього особового складу університету.

3.2 Порядок розгляду робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом

Конкурсні роботи, які містять інформацію з обмеженим доступом, оформлюються у встановленому порядку, який визначений при роботі з такими документами. Після розгляду таких робіт кафедрою і прийняття рішення щодо представлення їх на конкурс інституту (центру) вони передаються в секретну бібліотеку для інвентарного обліку. При цьому в Переліку наукових робіт слухачів кафедри (інституту (центру), які представляються на конкурс інституту (університету) (додаток 20), в графі “Назва роботи” обов’язково вказується її інвентарний номер і де знаходиться робота.

В процесі розгляду цих робіт на другому і третьому етапах конкурсу призначені незалежні рецензенти та експерти отримують ці роботи у відповідних секціях секретної бібліотеки.

3.3 Вимоги до оформлення конкурсних робіт

На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи слухачів.

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

Наукові роботи виконуються українською мовою.

У наукових роботах, що подаються на конкурс прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 22).

IV. Порядок підготовки звіту про підсумки роботи воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) (наукового гуртка кафедри) за навчальний рік

4.1 Для аналізу стану та підведення підсумків організації наукової роботи слухачів в університеті, узагальнення її практичного досвіду в його структурних підрозділах, контролю виконання планів роботи наукових гуртків кафедр складається річний університетський звіт про підсумки роботи воєнно-наукових товариств слухачів університету за навчальний рік. Для його складання інформація зі структурних підрозділів надходить до науково-методичного центру організації науково-технічної та наукової діяльності.

У встановлений планом термін заступники начальників кафедр подають до рад воєнно-наукових товариств слухачів інститутів (центрів) обговорені на засіданнях кафедр і підписані начальниками кафедр звіти про підсумки роботи наукових гуртків кафедр за навчальний рік (за формою, наведеною у додатку 3).

Керівництво ради воєнно-наукових товариств слухачів інституту (центру) (голова ради, його заступник і секретар) узагальнюють інформацію з кафедральних звітів, оформлюють звіт за встановленою формою (додаток 3) і виносять його на засідання вченої ради інституту (центру) для обговорення. Заступник начальника інституту (центру) у встановлений термін схвалений вченою радою і затверджений начальником інституту (центру) звіт подає до науково-методичного центру організації науково-технічної і наукової діяльності.

4.2 Структура звіту про підсумки роботи воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) (наукового гуртка кафедри)

Звіт складається з чотирьох розділів.

У першому розділі “Характеристика виконання плану роботи воєнно-наукового товариства слухачів інституту (центру) (наукового гуртка кафедри) за звітній період” вказується:

відповідно до яких документів була організована наукова робота в структурному підрозділі;

мета наукової роботи слухачів, яку ставили в структурному підро

зділі на звітній період;

основні завдання наукової роботи слухачів структурного підрозділу на звітній період;

форми наукової роботи слухачів структурного підрозділу, які використовувались у звітному періоді.

В другому розділі “Відомості про участь слухачів структурного підрозділу у конкурсах наукових робіт” вказується:
кількість робіт, підготовлених на конкурс в структурному підрозділі;
кількість робіт, які визнані кращими та подані на конкурс університету;
кількість робіт, які заохочені дипломами відповідного ступеня;
кращі слухачі, підрозділи, науково-педагогічні та наукові працівники за результатами конкурсу.

Крім того у звіті за інститут (центр) у кінці другого розділу результати конкурсу подаються за встановленою у додатку 3 формою.

В третьому розділі “Відомості про участь слухачів у наукових конференціях, семінарах” у вигляді таблиці подаються дані щодо тематики, організаторів, учасників цих заходів та стисло перелічуються основні досягнення наукових конференцій (семінарів), в яких науковий підрозділ брав участь.

В четвертому розділі “Пропозиції щодо покращення воєнно-наукової роботи слухачів” стисло перелічуються конкретні пропозиції, які спрямовані на покращення наукової роботи слухачів, активності участі як слухачів, так і викладачів у науковій роботі структурного підрозділу, покращення якості написання робіт слухачами.

V. Порядок роботи науково-методичного центру організації науково-технічної та наукової діяльності Національного університету оборони України щодо контролю за станом наукової роботи слухачів

Для поліпшення організації роботи наукових гуртків кафедр та воєнно-наукових товариств інститутів (центрів) в науково-методичному центрі організації науково-технічної та наукової діяльності університету використовується алгоритм контролю за роботою наукових гуртків воєнно-наукових товариств інститутів (центрів) (додаток 23). В алгоритмі встановлено терміни виконання заходів, які необхідно виконувати на кафедрах, в інститутах (центрах) і в університеті, відповідальні особи за їх виконання та керівні документи, відповідно до яких виконуються заходи.