Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра суспільних наук

полковник ХМІЛЯР Олег Федорович
Начальник кафедри, доктор психологічних наук, доцент полковник
Олег Хміляр

Кафедра суспільних наук створена на підставі директиви Міністра оборони України від 18 квітня 2007 року № Д-322/1/03. На даний час кафедра суспільних наук є базовим структурним підрозділом гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Кафедра здійснює підготовку фахівців оперативно-тактичного рівня зі ступенем вищої освіти «магістр» за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)», спеціалізацією «Організація психологічного забезпечення військ (сил)» та спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізацією «Педагогіка вищої військової школи», приймає безпосередню участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів – докторів філософії і докторів наук, а також забезпечує перепідготовку й підвищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових працівників та фахівців іноземних держав.

Освітній процес на кафедрі забезпечують п’ять докторів наук та сім кандидатів наук.

Провідними вченими кафедри суспільних наук по праву вважаються доктор психологічних наук, професор Корольчук Микола Степанович, доктор педагогічних наук, професор Вітченко Андрій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор Ягупов Василь Васильович, кандидат філософських наук, доцент Будагьянц Людмила Миколаївна. Під керівництвом професора Корольчука М.С. засновано та розвинуто наукову школу з питань психологічного забезпечення професійної діяльності в звичайних та екстремальних умовах, захищено 24 дисертації, видано п’ять монографій, два підручника, дев’ять навчальних посібників з грифом МОН України.

Завдяки плідній праці професора Ягупова В.В. на кафедрі успішно функціонує наукова школа теоретико-методологічних основ військової педагогіки, дидактики і теорії виховання, видано понад 300 наукових праць, три монографії, 12 навчальних посібників, один підручник з грифом МОН України, захищено 31 дисертаційна робота.

Професором Вітченко А.О. обґрунтовано та розроблено наукові основи педагогіки вищої військової школи, військової андрагогіки, спроектовано систему підготовки викладача ВВНЗ на засадах компетентнісного і технологічного підходів, відпрацьовано модель інтерактивного навчання з використанням кейс-технологій.

Багаторічна, творча діяльність доцента Будагьянц Л.М. сприяє інтеграції в освітній процес підготовки слухачів та ад’юнктів університету новітніх досягнень філософії та методології військової науки, філософії демократії та філософської антропології.

Науково-педагогічні та наукові працівники кафедри беруть безпосередню участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у галузі психологічних та педагогічних наук.

На кафедрі функціонує постійно діючий науковий семінар, щорічно проводиться науково-практична конференція, присвячена питанням психологічного забезпечення військовослужбовців в особливих умовах діяльності, видається «Вісник Національного університету оборони України», включений до переліку фахових видань, затверджених МОН України в галузі «психологічні науки».

Упродовж останніх п’яти років науково-педагогічні та наукові працівники кафедри суспільних наук на практиці вивчають психологічні, педагогічні та філософські аспекти застосування військ (сил) у ході ведення Операції об’єднаних сил. На кафедрі активно досліджуються проблеми військового лідерства, професійно-психологічного відбору, психологічної підготовки військовослужбовців до бойових дій, філософії політики, методики викладання у вищій військовій школі, педагогічної майстерності викладача вищої військової школи, військової андрагогіки, іміджу та ораторської майстерності військового керівника, гендерної ментальності у Збройних Силах України.