Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Інститут інформаційних технологій

генерал-майор Даник Юрій Григорович
Начальник інституту доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки генерал-майор
Юрій Даник

Інститут інформаційних технологій є структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського і підпорядковується начальнику університету.

До складу інституту входять кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління, застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки, застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення, кожна з яких проводить підготовку слухачів за своїми спеціальностями та спеціалізаціями.

Основними завданнями інституту є:

- підготовка військових фахівців для отримання повної вищої освіти та кваліфікації “професіонал, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня” і кваліфікації “професіонал, офіцер військового управління оперативно-стратегічного рівня” у галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” спеціалізацій: “Організація зв'язку та автоматизованих систем управління”; “Захист інформації з обмеженим доступом у військах (силах)”; “Організація військово-космічних систем”; “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення дій військ (сил)”; “Інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління”; “Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах”;

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі військової кібернетики, сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, кібербезпеки та кібеоборони, роботизованих систем та оперативного забезпечення військ (сил);

- організація та проведення наукової і науково-технічної діяльності у галузі розвитку основних положень військової кібернетики, сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, кібербезпеки та кібеоборони, роботизованих систем та оперативного забезпечення військ (сил);

- розгортання системи імітаційного моделювання в Збройних Силах України за міжнародними стандартами;

- розроблення, освоєння та впровадження в освітній процес математичних моделей сучасних операцій (бойових дій), теорії та практики розроблення та застосування електронних засобів навчання.

- забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу у дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Інститут відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

- проводить навчальну, методичну, виховну роботу, здійснює наукову та науково-технічну діяльність; забезпечує умови для отримання повної вищої освіти військовими фахівцями Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законів України та державних службовців структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів виконавчої влади, які залучаються до виконання завдань в інтересах національної безпеки та оборони в умовах мирного часу та в особливий період (далі – слухачі);

- забезпечує підвищення кваліфікації та професійного рівня наукових та науково-педагогічних працівників; проводить наукові дослідження з проблем теорії військової кібернетики, сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки у Збройних Силах України, використання систем імітаційного моделювання в інтересах військ (сил);

- забезпечує впровадження технологій імітаційного моделювання в систему підготовки військових фахівців, а також здійснення заходів щодо розвитку системи імітаційного моделювання у Збройних Силах України;

- бере участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за дистанційною та змішаною (заочно-дистанційною) формами навчання офіцерів з вищою освітою та державних службовців для проходження служби в частинах, з`єднаннях і установах, органах управління Збройних Сил, інших військових формуваннях України, органах виконавчої влади;

- виховує у слухачів якості командира-лідера на кращих традиціях українського війська, українського козацтва, офіцерів попередніх поколінь та культурної спадщини українського народу, високого патріотизму та відданості військовій справі і служінню українському народу, забезпечує їх фізичний, культурний і духовний розвиток;

- впроваджує у навчально-виховний процес результати наукових досліджень з питань воєнної безпеки та оборони держави, інноваційних технологій підготовки військових фахівців для Збройних Сил України;

- підтримує на високому рівні стан навчальної матеріально-технічної бази та вживає заходів для її розвитку;

- організовує роботу слухачів у наукових гуртках під керівництвом науково-педагогічних і наукових працівників кафедр;

- організовує розроблення, освоєння та впровадження в освітній процес математичних моделей сучасних операцій (бойових дій), теорії та практики розроблення та застосування електронних засобів навчання;

- реалізує комплекс організаційних, морально-психологічних, педагогічних, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів з метою формування у слухачів морально-психологічних якостей, які необхідні військовим фахівцям під час виконання посадових обов’язків у мирний та воєнний час.

Освітній процес в інституті проваджують провідні вчені у військовій справі, доктори і кандидати наук, професори, доценти, заслужені діячі науки і техніки України. Поруч з військовослужбовцями в інституті працюють ветерани Збройних Сил України, які після завершення військової служби продовжують передавати свій досвід молодим поколінням офіцерів. Оперативно-тактичний рівень освіти, що здобувають випускники інституту, охоплює широке коло питань застосування переважної більшості військових формувань, підготовки і ведення операцій, бою, бойових дій, їх всебічного забезпечення та застосування сучасних інформаційних технологій в інтересах військ (сил).

Новини