Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра зв’язку та автоматизованих систем управління

полковник Андрій Зінченко
Начальник кафедри, доктор технічних наук, професор полковник
Андрій Зінченко

Створення та становлення кафедри

Кафедра зв’язку та автоматизованих систем управління є структурним підрозділом Інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Історія кафедри бере свій початок з квітня 1994 року.

До складу кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління входять:

  • начальник кафедри;
  • науково-педагогічні працівники;
  • навчальна лабораторія.

Основними завданнями кафедри є:

підготовка слухачів за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)” та двома спеціалізаціями “Організація зв’язку та автоматизованих систем управління” і “Захист інформації з обмеженим доступом у військах (силах)”, участь у підготовці слухачів за всіма іншими спеціальностями та спеціалізаціями університету, здійснення підготовки слухачів вищих академічних курсів, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації;

здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за науковими проблемами: дослідження проблем будівництва та розвитку Збройних Сил України, дослідження проблем підготовки, застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил України.

Кафедра відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє програми, робочі програми навчальних дисциплін, структурно-логічні схеми за дисциплінами кафедри і узгоджує їх з іншими кафедрами;

проводить всі види занять, передбачені навчальними планами на високому науковому та методичному рівнях;

безпосередньо вдосконалює якість викладання, підвищення рівня лекцій і активізації практичних, семінарських і самостійних занять;

розробляє матеріали для проведення тестування слухачів за дисциплінами кафедри;

бере участь у проведенні виховної роботи зі слухачами;

готує до видання підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, методичні матеріали за дисциплінами кафедри;

проводить наукову, науково-технічну діяльність відповідно до затверджених планів, бере участь у впровадженні їх результатів у війська, навчальний процес кафедри, керує науковою роботою слухачів;

розглядає і обговорює на засіданнях кафедри питання щодо удосконалення структури програм, робочих програм навчальних дисциплін, методики проведення і підвищення ефективності навчальних занять, удосконалення навчально-матеріальної бази, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації особового складу кафедри, проведення наукової та науково-технічної діяльності, підсумків контролю занять, планів роботи кафедри, розроблюваних лекцій, навчальних задач та інших навчально-методичних матеріалів, звітів по наукових (науково-дослідних) роботах;

вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів і надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;

готує науково-педагогічні кадри;

розглядає дисертації представлених до захисту членами кафедри, здобувачами та ад'юнктами (докторантами);

здійснює керівництво магістерськими роботами, курсовими роботами, а також самостійною роботою слухачів;

вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції;

безпосередньо розробляє (бере участь у розробленні) та здійснює експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністра оборони України;

аналізує у межах своєї компетенції стан діяльності університету та розробляє пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює підготовку інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів;

надає консультативну і практичну допомогу керівникам структурних підрозділів університету при вирішенні питань, що належать до його компетенції;

опрацьовує звернення та запити на інформацію громадян України, депутатів усіх рівнів, а також осіб, які законно перебувають на території України;

здійснює інші функції згідно з призначенням.

Кафедру зв'язку та автоматизованих систем управління військами Національної академії оборони України було створено у квітні 1994 року. Начальником кафедри був призначений генерал-майор Бочкарьов В.А. (колишній начальник військ зв'язку Київського військового округу).

Раніше науково-педагогічні працівники спеціалісти у галузі зв'язку та автоматизованих систем управління військами входили до складу кафедри управління військами (силами) в операціях.

У квітні 1996 року кафедру як окремий самостійний підрозділ академії було ліквідовано і знову включено до складу кафедри управління військами як предметно-методичну комісію зв'язку та автоматизованих систем управління. Завданням групи була підготовка фахівців сухопутних військ з питань організації зв'язку та автоматизованих систем управління.

Генерал-майор Бочкарьов В.А.
Генерал-майор Бочкарьов В.А.
Генерал-майор Шуклін Віктор Миколайович
Генерал-майор Шуклін
Віктор Миколайович
Генерал-майор Глуцький Володимир Іванович
Генерал-майор Глуцький
Володимир Іванович

У лютому 1997 року на базі предметно-методичної комісії було по­вторно створено кафедру зв'язку та автоматизованих систем управління, яка існує до цього часу. Очолює кафедру у 1997 році полковник Шуклін В.М. (з 1999 року генерал-майор), колишній начальник військ зв'язку 13-ї армії Прикарпатського військового округу.

З вересня 1998 року кафедра розпочала підготовку фахівців зв'язку оперативно-тактичного рівня за спеціальністю 8.000082 "Організація бойового та оперативного забезпечення військ (сил)" та спеціалізацією "Організація зв'язку та автоматизація управління у військах (силах)".

З грудня 2002 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент генерал-майор Глуцький Володимир Іванович (колишній начальник управління зв'язку штабу Північного оперативного командування).

Кафедра стає провідним підрозділом академії з питань організації, розвитку, вдосконалення системи зв'язку та автоматизованих систем управління Збройних Сил України.

Велику увагу кафедра приділяє питанням тісного співробітництва з керівництвом Головного управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗС України та військовими (цивільними) науковими центрами й інститутами зв'язку та інформатизації ЗС України.

З квітня 2009 року до цього часу кафедру очолює доктор технічних наук, професор полковник Зінченко Андрій Олександрович (колишній начальник факультету засобів зв'язку Військового інституту телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут").

З березня 2010 року Національну академію оборони України було перетворено в Національний університет оборони України. Кафедра зв'язку та автоматизованих систем управління увійшла як структурний підрозділ до інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України.

У 2019 році на виконання заходів реформування Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кафедра увійшла до складу утвореного інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій .

Перспективи розвитку суспільства і Збройних Сил України тісно пов'язані з розвитком сучасних інформаційних технологій. Це потребує подальшого вдосконалення систем зв'язку та автоматизованих систем управління військами. Все це вимагає від колективу кафедри творчої праці у вирішенні головного завдання - підготовки висококваліфікованих офіцерів зв'язку, інформаційних систем, кібербезпеки, захисту інформації.