Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

полковник Сергій Жембровський
Начальник кафедри кандидат педагогічних наук, доцент полковник
Сергій Жембровський

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту є базовим структурним підрозділом інституту, що проводить навчальну і методичну роботу з навчальної дисципліни “Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка”, наукову та науково-технічну діяльність, виховну роботу зі слухачами університету. Крім того, на кафедру покладені завдання проведення дисциплін циклу професійно-прикладної підготовки з курсантами, курсів “Витримки та виживання на полі бою”, підготовка, перепідготовка водолазів різної кваліфікації.

Основними завданнями кафедри є:

 • підготовка військових фахівців із вищим військовим оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем освіти з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави та організація фізичної підготовки в університеті;
 • підготовка фахівців з тактичним рівнем освіти за спеціальністю “Фізична культура і спорт” для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб;
 • здійснення освітньої, методичної, наукової та науково-технічної діяльності;
 • участь в удосконаленні нормативно-правової та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • підготовка та підвищення кваліфікації викладацького складу, науково-педагогічних працівників, виконання планів щодо їх стажування у військах (силах), структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України за напрямком спеціальності;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку військовослужбовців та працівників університету, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Кафедра відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

 • організація і проведення зі слухачами (курсантами) теоретичних, практичних, показових, інструкторсько-методичних занять і консультацій;
 • забезпечення самостійної роботи; прийом заліків і екзаменів;
 • організація практичних занять з вогневої та фізичної підготовки і спорту з військовослужбовцями постійного складу університету;
 • організація і проведення спортивних і військово-спортивних змагань, навчально-тренувальних занять у спортивних командах (секціях);
 • розгляд актуальних проблем удосконалення освітнього процесу, матеріально-технічної бази, якості викладання навчальних дисциплін, втілення в освітній процес новітніх технологій навчання, підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, наукової та науково-технічної діяльності, навчально-методичних матеріалів кафедри;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників кафедри, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • удосконалення змісту навчання слухачів (курсантів) з урахуванням актуальних потреб функціонування Збройних Сил України;
 • удосконалення критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями (навичками);
 • організація розгляду та обговорення результатів наукових досліджень;
 • підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до університету;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедри, семінарів, розробка наукової та навчально-методичної літератури;
 • організація роботи воєнно-наукового гуртку слухачів (курсантів);
 • підготовка та видання нормативно-правових документів з організації та проведення фізичної, водолазної підготовок з військовослужбовцями університету;
 • забезпечення методичного керівництва теоретичних, практичних та методичних занять з фізичної підготовки з постійним складом та особовим складом підрозділів забезпечення університету, інших форм фізичної підготовки з постійним та змінним складом університету;
 • розроблення і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
 • розроблення й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду та практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників кафедри;
 • організація педагогічного контролю діяльності науково-педагогічних працівників кафедри у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;
 • контроль та аналіз якості знань, вмінь навичок слухачів (курсантів);
 • підготовка інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів за напрямом діяльності кафедри;
 • організація і проведення профілактично-оздоровчої діяльності засобами фізичної підготовки та спортивно-масової роботи;
 • вживання заходів щодо запобігання та протидії корупції, проведення діяльності, пов’язаної з охороною державної таємниці, розроблення документів з переведення структурного підрозділу на функціонування в умовах особливого періоду та здійснення відповідних заходів у системі університету;
 • надання консультацій і практичної допомоги керівникам форм фізичної підготовки;
 • удосконалення навчальної матеріально-технічної бази за напрямом діяльності кафедри;
 • облік результатів фізичної підготовки і спорту;
 • здійснення інших функцій згідно з призначенням;
 • здійснення функції внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямками діяльності.
підполковник Дмитро Погребняк
Доцент кафедри, КМС з волейболу підполковник
Дмитро Погребняк
полковник Олександр Романюк
Старший викладач кафедри, КМС з триатлону, стрільби, сучасного п’ятиборства полковник
Олександр Романюк
підполковник Генадій Галашевський
Старший викладач кафедри, МС України з військового п’ятиборства підполковник
Генадій Галашевський
Барков Віктор Іванович
Викладач кафедри Барков
Віктор Іванович